เนื่องด้วยวันที่ 1 เมษายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจะทำการเปลี่ยนระบบอีเมลเดิมมาใช้ Gmail ภายในโซลูชั่นของ Google Apps For Education ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานและการเรียนการสอนที่มีความสะดวกรวดเร็ว และมีพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่จำกัด
โดยระบบอีเมลเดิมจะเปิดใช้งานได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 นี้ จึงขอความกรุณาผู้ใช้งานระบบอีเมิลเดิมทุกท่านสำรองข้อมูลของตนเองให้เสร็จสิ้นภายในวันดังกล่าว (ดูวิธีการสำรองข้อมูลระบบอีเมลเดิมมายังอีเมลตัวใหม่ที่นี้) เมื่อพ้นกำหนดทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะดำเนินการยุติการให้บริการระบบอีเมลเดิมทันที