NSTRU Portal
 
  
รายการที่ผู้ใช้งานเลือกประเภทผิดบ่อยครั้ง
ลำดับ รายการ ประเภทรายการที่ต้องเลือก ผังบัญชี
1 สำเนาถ่ายเอกสาร วัสดุไม่เข้าสต็อก วัสดุคงคลัง
2 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา ค่าใช้จ่ายซ่อมแซม ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา
3 ป้ายไวนิล วัสดุไม่เข้าสต็อก วัสดุคงคลัง
4 อาคาร 4 ชั้น 2 ปรับปรุง อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
5 ค่าใช้สอยอื่น ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายทางการเงินอื่น
6 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา         ซ่อมแซม ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา
7 ค่าจ้างเขียนแบบ ครุภัณฑ์/อาคาร/ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง อาคารและสิ่งปลูกสร้าง