ยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการทุกท่านสู่
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


 1. ผู้มีสิทธิ์ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คือ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเท่านั้น
 2. เครื่องที่จัดไว้ให้บริการเพื่อการเรียนการสอน ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อความบันเทิงหรือใช้เล่นเกมส์
 3. ผู้ใช้บริการต้องแต่งกายในชุดสุภาพ
 4. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดเข้ามารับประทานภายในห้อง
 5. ห้ามส่งเสียงดังหรือพฤติกรรมที่ก่อความรำคาญแก่ผู้อื่น รวมทั้งห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในห้อง
 6. ห้ามผู้ใช้บริการทำการโยกย้าย สับเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ดัดแปลงระบบคำสั่งงาน หรือถอดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยมิได้รับอนุญาตจากอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
 7. ผู้ใช้บริการต้องไม่กระทำการใดๆ ที่กระทบต่อการให้บริการ หรือทำความชำรุดเสียหายแก่เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ภายในห้อง หากเกิดความเสียหายที่เกิดจากความประมาทหรือใช้งานผิดประเภท ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้น
 8. เมื่อมีปัญหาด้านฮาร์ดแวร์ / ซอฟต์แวร์ หรือต้องการลงโปรแกรมเพิ่มเติม ต้องแจ้งให้อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทราบทุกครั้ง
 9. ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เข้าไปในพื้นที่ของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เมื่อมีการเรียนการสอนหรือมีการอบรม
 10. ผู้ใช้บริการต้องเคารพและปฏิบัติตามระเบียบ และขั้นตอนการใช้ห้องปฏิบัติการอย่างเคร่งครัด

เวลาเปิดห้องปฏิบัติการ


9.30 – 16.00 น. วันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดประจำมหาวิทยาลัย)

ขั้นตอนการใช้ห้องปฏิบัติการ


 1. เขียนวันที่ ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา และเวลาเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ ในแบบบันทึกการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ที่จัดเตรียมไว้หน้าห้องปฏิบัติการทุกครั้งที่ใช้งาน
 2. เลือกนั่งเครื่องที่ว่าง
 3. เปิดใช้งาน
 4. ระหว่างใช้งาน มีปัญหาให้แจ้งต่ออาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเท่านั้น
 5. ผู้ใช้บริการสามารถบันทึกข้อมูลได้ในไดร์ D เท่านั้น
 6. เมื่อใช้เครื่องเสร็จแล้ว กรุณาปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อย
 7. ก่อนออกจากห้องกรุณา ตรวจสอบทรัพย์สินมีค่าให้เรียบร้อย หากสูญหายทางมหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ
 8. เขียนเวลาออกจากห้องปฏิบัติการ พร้อมทั้งระบุหมายเลยเครื่องที่ใช้งานในแบบบันทึกการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกครั้งก่อนออกจากห้องปฏิบัติการ
 9. ปิดไฟ และเครื่องปรับอากาศทุกครั้ง เมื่อไม่มีผู้ใช้งานในห้องปฏิบัติการ